ZLPR na lata 2007-2015

Celem opracowania Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015 była potrzeba praktycznego przygotowania Konina do podejmowania starań o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) oraz innych programów operacyjnych na lata 2007-2013, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.
Przyjęty Uchwałą Nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015, został zaktualizowany i dostosowany do wymogów określonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w “Wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. pod tekstem powinny znaleźć się następujące załączniki:

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007 – 2015

Załącznik nr 1 do Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007 – 2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007 – 2015