//////
You are here: Home >Archive for the Marketing Category

INTERESY KONSUMENTÓW

Interesy konsumentów i użytkowników nieu zawsze są zgodne z interesami . przedsiębiorstw. Próbuje się je między sobą uzgodńić, jednakże z praktyki wiadomo, że są to jeszcze próby nie w pełni satysfakcjonujące/obu występujących w tym działaniu partnerów: konsumentów i użytkowników -j— z jednej — oraz przedsię­biorców — z drugiej strony. Ta częściowa sprzeczność opisywanych tu interesów ma bardzo istotne skutki praktyczne. Szczegółowiej analiza przekracza zakres mniejszej pracy; istnienie tej sprzeczności trzeba jednak podkreślić, aby nie powstał u czytelnika wyidealizowany pogląd na marketing jako rzekomą działalność eli­minującą tę sprzeczność. Sprzeczność ta jest szczególnie groźna dla konsumentów i użytkowników w warunkach monopolu produkcji cży dystrybucji.

Read Comments

DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z KREOWANIEM PRODUKTU

Działanie związane z kreowaniem produktów oraz kierowaniem icli przepływu od producenta do konsumenta lub użytkownika obejmuje szeroką gamę czynności omawianych w dalszej części pracy. Należy podkreślić, że składa się na nie, nie tylko fizyczne przemieszczanie i magazynowanie towarów, lecz także -wybór odbiorcy, działalność promocyjna, czy jwlityka w zakresie cen. Działalność ta obejmuje wszelkie czynności zwązane z zaspokajaniem’popytu i osiąganiem celów przedsię­biorstwa, poczynając od momentu podejmowania decyzji inwestycyjnych, a koń­cząc na dostarczeniu konsumentowi, czy użytkownikowi dóbr lub usług na warun­kach z nim uzgodnionych.  

Read Comments

KOMPLEKSOWA DZIAŁALNOŚĆ

Marketing to kompleksowa działalność przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw (produkcyjnych i handlowych) na drodze: producent-konsument (lub użytkownik. Termin „marketing” nie ma ścisłych odpowiedników w innych, poza angielskim, językach. Wynika to zapewne z faktu, że termin ten powstał i rozwinął się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W terminologii anglosaskiej pojęcie marketingu przybrało pewien zakres treściowy, odmienny od treści terminów przyjętyoh i stosowanych w analogicznej sferze działalności gospo­darczej w innych krajach. To zapewne spowodowało, że pojęcie „marketing” zostało zaadapto­wane w wielu językach.  

Read Comments

ZAKRES TREŚCI MARKETINGU

Zakres treści marketingu podlegał pewnym istotnym modyfikacjom wraz z upły­wem czasu. Powodem tych zmian były zmieniające się warunki gospodarowania. Początkowo marketing dotyczył dziedzin, które obejmowały doprowadzanie towarów i usług od wytwórcy do konsumenta lub użytkownika. ‚Był to mar­keting tradycyjny lub pasywny, który za punkt wyjścia przyjmował możliwości techmczne produkcji i którego polityka ograniczała się do wyczekiwania na klienta.. .W tym czasie me istniały w Stanach Zjednoczonych i w innych najbardziej obecnie rozwiniętych krajach trudności ze sprzedażą wyprodukowanych towarów, zatem rynek interesował producenta tylko o tyle, o ile łączyło się to ze sprzedażą wytwo­rzonych juz towarów. Stan taki istnieje obecnie jeszcze w wielu krajach, w których występuje rynek producenta.

Read Comments

Z BIEGIEM CZASU

Z biegiem czasu i wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym w krajach bardziej rozwiniętych na pierwszy plan w działaniu gospodar­czym wysuwa się popyt, stając się punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, następuje reorientacja wytwórcy, który przestaje myśleć przede wszystkim o produkcji towarów i usług, jest bowiem zmuszony do gruntownego poznania popytu zanim podejmie decyzje produkcyjne, a nawet inwestycyjne. Sprzedaż towarów i usług wymaga, poza doskonałą znajomością popytu, coraz to aktywniejszych sposobów postępowania wobec odbiorcy. Zmieniają się zasady działania przedsiębiorstwa: nastawia się ono na poznanie i zaspokojenie popytu. Działania te określa się pojęciem marketingu współczesnego (dynamicznego).

Read Comments